§1 Navn og formål
Foreningens navn er: Industrielt Farma og medico Forum (forkortet ”IFF”) eller påengelsk ” Industrial
Pharma and Medico Forum”.
Foreningens formål er at facilitere faglig sparring og videns-udveksling indenfor det farmaceutiske og
medicotekniske område. Foreningen har hjemsted i København.

§2 Medlemmer

 1. Medlemskabet af foreningen er personligt.
 2. Som ordinære medlemmer kan optages:
  A) Personer med interesse for foreningens arbejde.
 3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages:
  A) Studerende med interesse for det farmaceutiske og medicotekniske område.
  B) Tidligere medlemmer, som er blevet pensionerede.
 4. Optagelse sker ved tilmelding på IFF hjemmesiden eller ved henvendelse til foreningens sekretariat.

§3 Bestyrelse

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse påfem medlemmer.
 2. Kun ordinære medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen måikke have overtal
  fra samme firma.
 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år.
 4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes af generalforsamlingen for to år. For at sikre
  kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne påvalg hvert år.
 5. Pågeneralforsamlingen vælges ligeledes to suppleanter for en periode pået år. Afgår
  bestyrelsesmedlemmer i den periode hvor de er valgt, indtræder suppleanterne i deres sted som
  ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan beslutte at inddrage de øvrige suppleanter (herefter
  kaldet aktive suppleanter) i bestyrelsesarbejdet, med henblik påat fåen så arbejdsdygtig bestyrelse som
  muligt.
 6. Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv påførste møde efter generalforsamlingen, idet
  bestyrelsen udpeger næstformand og kasserer.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer samt aktive
  suppleanter, heriblandt enten formanden eller næstformanden, et til stede. Bestyrelsen træffer sine
  afgørelser ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær
  næstformandens stemme udslagsgivende.
 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat af alle foreningens
  bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen kan ansætte en sekretær og eventuelt
  kontorhjælp i det omfang den skønner det nødvendigt.

§4 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har
  foreningens ordinære og ekstraordinære medlemmer samt andre, når bestyrelsen anser deres
  tilstedeværelse for nødvendig.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Ordinær generalforsamling
  indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Forslag, der ønskes behandlet påden
  ordinære generalforsamling, samt forslag til bestyrelseskandidater, måvære indsendt til formanden
  senest 14 dage før general- forsamlingens afholdelse.
  På den ordinære generalforsamling skal behandles som minimum følgende dagsorden:
  A) Valg af dirigent.
  B) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  C) Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
  D) Behandling af evt. indkomne forslag.
  E) Valg af formand (hvis på valg) og øvrige (mindst 2) medlemmer til bestyrelsen, 2
  suppleanter, 1 statsautoriseret revisor.
  F) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  G) Eventuelt.
 3. Bestyrelsen skal senest 8 dage før en generalforsamlings afholdelse udsende meddelelse om evt.
  indkomne forslag til dagsordenen, herunder foreslåede bestyrelses- kandidater. Generalforsamlingen
  vælger selv sin dirigent ved håndsoprækning. Af generalforsamlingens forhandlinger lader bestyrelsen
  optage et referat, der tilsendes foreningens medlemmer.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
  A) Når bestyrelsen finder det nødvendigt
  B) Foranlediget af motiveret skriftlig begæring, underskrevet af mindst 25 af foreningens medlemmer.
 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter begæringens modtagelse hos
  bestyrelsen.
 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Hvor særlige forhold
  taler derfor, kan der dog indkaldes med kortere varsel.

§5 Afstemning på generalforsamling

 1. Alle beslutninger og valg tages ved almindelig stemmeflertal blandt foreningens ordinære medlemmer.
 2. Der kan på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog kun må stemme på tre
  fuldmagter foruden sin egen stemme. Eventuel fuldmagt afleveres straks til dirigenten, når denne er
  blevet valgt. Dirigenten tager stilling til fuldmagternes gyldighed.
 3. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, samt at mindst 1/3 af
  foreningens ordinære medlemmer har afgivet deres stemme. Har et forslag om vedtægtsændringer
  opnået 2/3 af de afgivne stemmer påen generalforsamling, hvor mindre end 1/3 af foreningens ordinære
  medlemmer har afgivet deres stemme, skal der i løbet af 21 dage indkaldes til en ekstraordinær
  generalforsamling, påhvilken de fremmødte ordinære medlemmer træffer afgørelsen ved almindelig
  stemmeflerhed.
 4. Der kan til generalforsamlingen kun træffes afgørelse om sager, der er anført på dagsordenen.
  Generalforsamlingen kan henvise vigtige spørgsmål til urafstemning blandt medlemmerne.

§6 Regnskab

 1. Der føres regnskab over foreningens samtlige indtægter og udgifter.
 2. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. Det reviderede regnskab for det forløbne år udsendes
  sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§7 Kontingent

 1. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For medlemmer, der er arbejdsledige,
  pensionister, studerende eller medlemmer bosat i udlandet kan bestyrelsen fastsætte et særligt lavt
  kontingent.
 2. Bestyrelsen er berettiget til – efter skriftligt varsel – at slette medlemmer fra medlemslisten, såfremt
  disse har over 6 måneders restance på betalinger til IFF.

§8 Forpligtelser

 1. Foreningen forpligtes retslig iht. dansk lov ved underskrift af formanden eller næstformanden i
  forening med 1 af bestyrelsens øvrige medlemmer.
  I økonomiske forhold forpligtes foreningen ved underskrift af formanden eller kassereren i forening med
  1 bestyrelsesmedlem.

§9 Udmeldelse og eksklusion

 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet og træder i kraft ved kontingentperiodens
  udløb. Udmeldelse kan også ske via IFF hjemmesiden, dog gælder samme ikrafttrædelse.
 2. I særlige tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem efter forudgående skriftlig varsel ( se
  derudover § 7 stk. 2).

§10 Opløsning

 1. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages ved skriftlig afstemning i forbindelse med en
  generalforsamling.
 2. Der kræves, at 2/3 af stemmerne er afgivet herfor, samt at mindst halvdelen af foreningens ordinære
  medlemmer har afgivet deres stemme. Uanset om en sådan vedtagelse sker ved kvalificeret majoritet
  skal der afholdes ny generalforsamling senest en måned efter, påhvilken 2/3 af de fremmødte ordinære
  medlemmer kan vedtage opløsningen.
 3. Ved opløsningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, med
  undtagelse af sådanne formueandele, som ved erhvervelsen måtte være behæftet med klausuler med
  hensyn til foreningens opløsning.

Log for gældende vedtægt og vedtægtsændringer

Vedtaget 15. maj 1971.
Revideret 8. juni 1989: §3.
Revideret 18. juni 1991: §1,2,7og10.
Revideret 14. juni 1993: §3 stk. 1, §3 stk. 4, §4 stk. 9, dagsorden punkt 5.
Revideret 26. juni 1995: Overskrift, §2 stk. 2 afsnit c og b, §3 stk. 1 og stk. 4, §4 stk. 4 og stk. 9, §5
stk. 2ogstk.3, §8stk.1og stk. 2.
Revideret 14. juni 2001: Punktinddeling for forbedret overskuelighed – få̊ændringer i indholdet
Revideret 3. juni 2004: §1, §2.2 og 2.3, §3.9(nyt punkt) §4.1og 4.2 §6.2, §7.2.
Revideret 28.maj 2020:
§ 1, nyt navn til foreningen
§ 2, fjernet krav til bestemt uddannelse og tilføjet indmelding via IFF hjemmeside. Fjernet punkt 5.
§ 3, sproglige rettelser og fjernelse af pkt. 9 vedr. elektronisk post
§ 5, sproglige rettelser
§ 6, sproglige rettelser
§ 8, tilføjet iht. dansk lov
§ 9, hele §9 udgår og slettes
§ 10, tilføjet udmeldelse via IFF hjemmeside
§ 4, Valg af 2 interne revisorer og en revisor suppleant, ændret til kun en statsautoriseret revisor